Положення про академічну доброчесність

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільської Української гімназії ім. І.Франка

 І. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність гімназії (далі-Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним  актом, який спрямований на  забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2. Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), Конституції України, законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права» , Статуту гімназії, Правил внутрішнього трудового  розпорядку.

ІІ. Шляхи забезпечення академічної доброчесності 

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил , якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається:  списування, обман, фабрикація, фальсифікація, необ’єктивне оцінювання, академічний плагіат, самоплагіат, хабарництво.

2.3. Етика  та академічна  доброчесність забезпечуються:

 2.3.1. учасниками освітнього процесу шляхом:

 • дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції України, законів України;
 • утвердження позитивного іміджу гімназії, примноження її традицій;
 • дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;
 • запобігання корупції, хабарництву;
 • збереження, поліпшення та раціонального  використання навчально-матеріальної бази закладу;
 • дотримання спеціальних законів щодо академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм про авторські права;
 • надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;
 • невідворотності відповідальності.

2.3.2.здобувачами освіти шляхом:

 • самостійного виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);
 • особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

2.3.3. педагогічними працівниками шляхом:

 • надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності  інноваційних здобутків в галузі освіти;
 • обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та  колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;
 • незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
 • підвищення професійного рівня, саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно курсової підготовки;
 • дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;
 • об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;
 • здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • інформування гімназистів про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

 ІІІ. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення принципів академічної доброчесності

3.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.

3.2. Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

3.3. Заступник директора гімназії з  навчально-методичної роботи::

3.3.1. Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками;

3.3.2. Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт  на конкурси різного рівня,  на присвоєння  педагогічного звання) та  рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на плагіат.

3.4. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються принципів академічної  доброчесності, умов даного  Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм  етичної поведінки  та  неприпустимості порушення академічної доброчесності (списування, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації,  плагіат).

3.5. Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списування створюється шкільна Комісія з попередження  цього виду порушення здобувачами освіти (далі – Комісія) у складі класного керівника, вчителя-предметника, представника учнівського самоврядування класу.

3.6.  Комісія в разі встановлення фактів списування надає рекомендації щодо обрання форми відповідальності (повторне проходження оцінювання відповідно до освітнього компонента освітньої програми)  з урахуванням індивідуальних результатів освітньої діяльності здобувача.

 IV. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

4.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та це Положення.

Порушення

академічної доброчесності

Субєкти

порушення

Обставини та умови  порушення

академічної доброчесності

Наслідки  і форма відповідальності

Орган / посадова особа, який приймає рішення про призначення

виду відповідальності

 

Списування

Обман

Фальсифікація Фабрикація Плагіат

 

 

 

Здобувачі освіти

- самостійні роботи;

- контрольні зрізи знань;

- річне оцінювання

 (для  екстернів);

- моніторинги якості знань

повторне письмове проходження оцінювання

(термін-1 тиждень)

або

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми

учителі-предметники, шкільна комісія

 - ДПА

- річне оцінювання

 ( для  екстернів)

повторне проходження оцінювання  за графіком проведення  ДПА у закладі

незарахування  результатів

 

атестаційна комісія, шкільна комісія

-І етап( шкільний) Всеукраїнських  учнівських олімпіад, конкурсів;

 

роботу учасника анулюють, не оцінюють;

у разі повторних випадків списування учасника не допускають до участі в інших  олімпіадах, конкурсах

оргкомітет, журі, шкільна комісія

 

 

 

Необ’єктивне

оцінювання результатів навчання здобувачів

 

 

 

Педагогічні працівники

свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання;

-усні відповіді;

-домашні роботи;

-контрольні роботи;

-лабораторні та

практичні роботи;

-ДПА;

-тематичне оцінювання;

- моніторинги;

- олімпіадні та конкурсні роботи

педагогічному працівнику рекомендують опрацювати критерії оцінювання знань; факти  систематичних порушень враховують при встановленні кваліфікаційної категорії , присвоєнні педагогічних  звань

 

 

адміністрація закладу, атестаційні  комісії усіх рівнів

  Обман

Фальсифікація

Фабрикація

Плагіат

Педагогічні працівники

освітні продукти, створені педагогічними працівниками:

-методичні рекомендації;

- навчальний посібник;

-навчально-методичний посібник

-наочний посібник;

-практичний посібник;

-навчальний наочний посібник;

-збірка;

-методична збірка

-методичний вісник;

-стаття;

-методична розробка

у випадку встановлення порушень такого порядку:

а) спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або компіляції чужих джерел, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність

 є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

б) у разі встановлення в атестаційний період  фактів списування здобувачами під час контрольних зрізів знань, фальсифікації результатів власної педагогічної діяльності

позбавлення педагогічного працівника І,ІІ кваліфікаційної категорії

 

педагогічна та методичні  ради

закладу, науково-методична рада ТКМЦ НОІМ,  атестаційні комісії (гімназії в Управлінні освіти і науки ТМР)

 

 V. Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників

5.1. Комісія з питань академічної доброчесності  та етики педагогічних працівників – незалежний орган для  розгляду питань, пов’язаних із  порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу  морально-етичних  норм поведінки та правових норм цього Положення.

5.2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади.

Персональний склад  Комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Термін повноважень Комісії - 1 рік.

5.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм  поведінки та правових норм цього Положення  за потребою або ж за заявою учасників освітнього процесу.

5.4. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.

 VI. Прикінцеві положення

6.1.Положення ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту схвалення.