Наукове товариство

Головна мета гімназії – розвиток працелюбної, творчої особистості, яка має енциклопедичні знання, володіє науковими засадами пошуково-дослідницької діяльності, гуманістичним світоглядом, створення умов для виявлення обдарованих дітей і розвитку їхніх здібностей, для розкриття творчих можливостей учителя.

Однією з особливостей навчально-виховного процесу в гімназії є участь учнів та педагогів у пошуково-дослідницькій роботі. Кожен, відповідно до своїх інтересів, здібностей і нахилів, може повноцінно реалізуватися як особистість, пізнати радість від подолання інтелектуальних перепон, від спілкування в творчій діяльності.

У гімназії з 1996 року діє Наукове товариство «До глибин», в яке входять учні 5(9)-7(11) класів. Щорічно товариство налічує більше 250 гімназистів.

Мета товариства – формування навичок інтелектуальної праці гімназистів, забезпечення умов для їх креативної самореалізації у різних галузях науково-дослідницької та винахідницької діяльності, сприяння професійному самовизначенню випускників.

Основні завдання НТ гімназії:

 • забезпечити фундаментальне ознайомлення з сучасними досягненнями вітчизняної та світової науки і техніки;
 • сприяти формуванню в учнів наукового світогляду і гнучкого нестандартного мислення;
 • спрямувати зусилля гімназистів на саморозвиток креативних здібностей і реалізацію прагнень до наукового пошуку;
 • прищепити дослідницькі уміння і навички;
 • залучити членів товариства до роботи над суспільно важливими науковими проектами, цільовими замовленнями підприємств та установ.

Наукове товариство має свою символіку. Девізом товариства стали слова із гімну Тернопільської Української гімназії, що належать І.Франкові, ім’я якого носить навчальний заклад:

Книги – морська глибина:

Хто в них пірне аж до дна,

Той, хто і труду мав досить,

Дивнії перли виносить.

Цей девіз яскраво ілюструє і зміст діяльності Товариства, і його назву «До глибин», також запозичену із спадщини великого вченого – І.Франка. Символіку, пов’язану із творчістю поета, має і емблема товариства: гімназист-каменяр «лупає скалу» знань, щоб світові відкрити сонце пізнання.

Наукове товариство з 2001 року є асоційованим членом Тернопільського відділення МАН України. Воно складається із 12 відділень, сформованих відповідно до науково-дослідницьких зацікавлень гімназистів:

 • літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство;
 • мовознавство;
 • філософія та суспільствознавство;
 • історія;
 • наука про Землю;
 • технічні науки;
 • комп’ютерні науки;
 • математика;
 • фізика і астрономія;
 • економіка;
 • хімія та біологія;
 • екологія та аграрні науки.

Відділення у свою чергу поділяються на науково-предметні секції.

Діяльність НТ є яскравою ілюстрацією впровадження інноваційної моделі громадсько-державного управління науково-технічною творчістю учнів.

НТГ очолює президент, який обирається щорічно прямим голосуванням із числа учнів, що є керівниками секцій і входять до ради НТ, яка переобирається раз на рік.

Президент і рада НТГ керуються відповідним положенням, розробленим членами товариства і затвердженим наказом № 121 директора гімназії від 20.10.2000 р.

Положенням також передбачено права та обов’язки членів товариства, характер і напрямки творчих контактів з зацікавленими закладами та організаціями.

Дієву допомогу надає керівництву НТГ батьківський клуб «Науковець», до якого входять батьки гімназистів – викладачі Тернопільських ВНЗ. За кожним відділенням закріплений консультант із членів клубу та вчителів гімназії.

Координує роботу НТ заступник директора гімназії з науково-методичної роботи Нова М.А.

Методологічною основою науково-дослідницької діяльності НТ є обов’язкове вивчення курсу “Основ наукових досліджень», у 6(10) класи – 1 година та 7(11) класи – 0,5 години (за авторською програмою к.п.н. Николина М.М.)

Вивчення курсу розкриває роль науки у житті і розвитку суспільства; забезпечує організаційно-психологічну підготовку гімназистів до науково-пошукової діяльності; формує в них уміння вибирати напрям і тему дослідження, обґрунтувати його актуальність, формулювати мету і завдання; актуалізує та удосконалює навички щодо роботи з різними видами наукової інформації; ознайомлює з традиційною структурою наукового дослідження; сприяє оволодінню учнями методами наукового дослідження, експериментування; навчає гімназистів формулювати вступ і висновки до наукової роботи, робити огляд наукової літератури, визначати теоретичні засади дослідження, його понятійний апарат, аргументувати гіпотезу, описувати отримані практичні результати; стимулює засвоєння вимог до стилю та оформлення наукової роботи, порядку її публічного захисту та норм оцінювання; готує до конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт. Перевага викладання курсу основ наукових досліджень у Тернопільській Українській гімназії полягає в його практично-прикладному спрямуванні.

Головні методи, які застосовуються у викладанні курсу, евристично пошукові та дослідницькі. Уроки ОНД традиційно побудовані так, що учні,  актуалізувавши опорні знання та встановивши власні можливості стосовно опанування нового навчального матеріалу, формулюють тему, основні завдання своєї пізнавальної діяльності, адаптуючи їх до власного темпу та індивідуального характеру засвоєння, особистісних інтересів. На етапі проектування та алгоритмізації гімназисти ознайомлюються з опорними конспектами вивчення теми, а далі у групах за інтересами виконують практичні роботи, після чого презентують свої напрацювання, захищають їх, взаємо- і самооцінюють, а вчитель виробляє рекомендації щодо їх подальшої діяльності. За відсутності універсальних підручників надається особливої уваги опрацюванню додаткової літератури. Наочним матеріалом для вправляння виступають анонімізовані роботи, які у попередні роки виносилися на гімназійні захисти. Тож алгоритм практичної діяльності гімназиста на уроці ОНД виглядає так: 1) фронтальне ознайомлення з нормативно-правовою базою − чинними вимогами, визначеними МОН України щодо різних аспектів конкурсу-захисту; 2) різні форми опрацювання ОК; 3) аналіз названого вище дидактичного матеріалу у групах за інтересами; 4) робота над груповими мініпроектами на основної конкретних прикладних тем; 5) виконання самостійних робіт на уроках і вдома.

Особливе значення в алгоритмі науково-дослідницької діяльності кожного гімназиста – члена НТГ займає вибір ним теми дослідження. На уроках ОНД учень отримує ґрунтовні уявлення щодо того, як формулюється тема, як запобігти можливим ризикам у визначенні її актуальності, проблемності, обсязі, рівні компетентності самого автора. Обговорюються також ті теми, які представляють індивідуальний інтерес для учнів та суспільну й загальнонаукову значущість. Допомагають консультанти відділень у ході групового та індивідуального спілкування з гімназистами, анкетування, розроблені практичним психологом.

Бібліотекарі гімназії, а також ВНЗ, з якими укладено відповідні угоди, організовують опрацювання юними дослідниками необхідної наукової літератури та формування ними понятійного апарату роботи, її теоретичних засад, а кабінет інформаційних технологій забезпечує можливість ознайомлення з Інтернет-джерелами дослідження.

Практичну експериментальну перевірку результатів дослідження гімназисти здійснюють у лабораторіях ВНЗ, архівах (обласному і міському, окремих підприємств та установ). Консультанти секцій допомагають юним ученим налагодити контакти з авторитетними фахівцями з галузі дослідження, застосувати оригінальні методи наукового експериментування, описати та проаналізувати їх результати, сформулювати вагомі висновки.

Учні – керівники секцій організовують пробні захисти науково-дослідницьких робіт, на яких моделюється ситуація публічного захисту, учні здобувають навички чітко формулювати основні положення своєї роботи, відповідати на запитання, використовувати різні види наочності.

Справжнім святом наукової творчості стає І етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів, який проводиться у гімназії щороку вже 20 разів. Перед юними дослідниками виступають провідні науковці обласного центру, серед запрошених нерідко бувають учені і з інших міст. Учні виконують тестові завдання з профільних базових дисциплін, тим часом представники ВНЗ – члени журі ознайомлюються з їхніми дослідницькими роботами, виробляють стратегію їх публічного захисту. Сам захист радо відвідують батьки і друзі юних дослідників, їхні наукові керівники, учителі. Під час захисту панує атмосфера ділової співпраці, доброзичливої підтримки цікавих ідей. Члени журі допомагають учням розібратися у їхніх недопрацюваннях, якісно підготуватися до наступних етапів конкурсу-захисту на рівні МАН України. Юні науковці відзначаються у наказі директора гімназії, нагороджуються грамотами.

Поступово входять у традицію підготовка та випуск тематичних збірників за підсумками І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, до якого включаються тези кращих робіт гімназистів і над яким активно працюють разом із самими дослідниками редколегії часопису навчального закладу з промовистою назвою «Животоки», викладач ОНД, координатор НТГ, наукові керівники, студенти ВНЗ – колишні випускники гімназії, які теж, до речі, можуть вміщувати свої нові напрацювання у цьому колективному виданні.

Запропонована схема сходження обдарованого гімназиста до перших вершин наукової майстерності допомагає йому сформувати в собі необхідні навички юного вченого-дослідника.  Так, очікуваним результатом викладання методологічного курсу «Основи наукових досліджень» є володіння загальними навичками наукового дослідження, а додаткові заняття у секціях НТГ – спеціальними навичками. Різні види консультування формують індивідуальний стиль дослідника, робота в бібліотеці та лабораторіях – навички експериментальної праці. Публічний захист науково-дослідницьких робіт забезпечує уміння презентувати наукові здобутки, а публікація наукових робіт – уміння вербально оформити власні дослідницькі напрацювання.

Наукове товариство гімназії «До глибин» створює учням можливості поповнити досвід наукового спілкування участю в конференціях різних рівнів. Для цього в НТГ сформовано інформаційний банк про найцікавіші наукові форуми в Тернополі, регіональні заходи дослідницького характеру. Цей банк постійно поповнюється через Інтернет, особисті контакти членів батьківського клубу «Науковець». Гімназисти залучаються до студентських конференцій ВНЗ, з якими укладено цільові угоди, надсилають свої роботи на тематичні наукові зібрання. Серед них були й ті, які присвячені осмисленню проблем голодомору, значущості духовної спадщини Митрополита Андрея Шептицького, ученого-краянина Степана Рудницького, братів Лепких, обговоренню умов створення сприятливого середовища для розвитку рекреаційного бізнесу на теренах області, оздоровлення економіки регіону в умовах світової та національної кризи тощо.

Одним із найкращих способів практичного застосування результатів дослідження гімназистів є залучення їх до участі в колективних цільових проектах. Так, більше десятка робіт отримали патент на винахід. Прикладне зацікавлення фахівців викликали пристрій «Електронна мухоловка» та пульт управління механічним копанням картоплі, математична модель непрямих вимірювань відхилень напруги від оптимальних в освітлювальній мережі, комп’ютерний дешифратор, який може використовуватися у контррозвідці, багатофункціональний комп’ютерний тлумачний словник та модель електронного класного журналу. Гімназистам було люб’язно надано зацікавленими особами матеріали для аналізу ефективності рекламної діяльності ВАТ «Тернопільська швейна фабрика», розробки карстових печер у знаменитому Борщівському каньйоні, регенерації замків області, встановлення показників периферійної крові студентів Тернопільського музичного училища, які мешкають в зоні з обов’язковим радіологічним контролем. Певного резонансу набули соціологічні проекти гімназистів, зокрема щодо вивчення впливу реклами, окремих видів усної народної творчості, сленгу, рок-концертів на колективну свідомість молодих мешканців міста. Запам’яталися захисти робіт з модельного бізнесу та порівняльної фольклористики, перший із яких супроводжувався дефіле сучасного одягу з національними елементами, а другий здійснювався 5 мовами – українською, англійською, французькою, німецькою та новогрецькою.

Особливе місце серед цільових проектів займають роботи, які досліджують більш ніж столітню історію гімназії, життя і діяльність її видатних випускників, духовне життя краю. Юними «розвідниками» було відкрито ряд маловідомих до цього імен наших краян, зокрема вояків УПА, поетів-бардів, есперантистів тощо.

Систематична цілеспрямована робота НТГ над становленням та реалізацією науково-дослідницького потенціалу гімназистів забезпечила ефективну результативність їхньої пошукової праці.

Так, кожен четвертий гімназист упродовж останніх 20 років став призером ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, кожен десятий – учасником заключного етапу, а кожен двадцятий – його призером. До того ж, спостерігається тенденція до поступово стабільного збільшення кількості учасників та переможців заключного етапу.

 


 

СТАТУТ
наукового товариства "До глибин" Тернопільської Української гімназії ім. І.Франка

1. Загальні положення.

1.1. Наукове товариство гімназії (далі - НТГ) діє на правах добровільного об'єднання учнів, які вважають за необхідне поширювати та поглиблювати свої знання з конкретних навчальних   дисциплін   шляхом   власних   науково-дослідницьких пошуків у галузях, пов'язаних з ними.

1.2. НТГ є творчою базою гімназії в роботі з обдарованими учнями, організації науково-дослідницької діяльності, участі у відповідних профільних інтелектуальних конкурсах, турнірах, змаганнях.

1.3. НТГ у своїй діяльності керується цим статутом та самостійно розробленим планом роботи.

2. Основні завдання та функції НТГ.

2.1. Основними завданнями НТГ є:

 • виявлення, розвиток та підтримка талановитих та обдарованих учнів;
 • створення умов для підвищення творчої активності гімназистів, розвитку їх здібностей та нахилів до самостійної дослідницької діяльності;
 • ближче ознайомлення з досягненнями науки і техніки;
 • формування в учнів наукового світогляду і гнучкого нестандартного мислення;     
 • сприяння реалізації прагнень гімназистів до наукового пошуку;
 • прищеплення дослідницьких умінь і навичок;
 • залучення членів товариства до роботи над суспільно важливими науковими проектами.

2.2. НТГ підтримує творчі контакти з науковими товариствами інших гімназій, ліцеїв та коледжів міста, області, України, обмінюється з ними досвідом роботи.

2.3. НТГ координує свою діяльність з Тернопільським обласним комунальним територіальним відділенням Малої академії наук України (МАНУ).

2.4. За необхідності окремі види дослідницької роботи можуть здійснюватися у лабораторіях вузів, з якими укладено договори про співробітництво, на міських станціях юних натуралістів та юних техніків, в обласному архіві, центрі дитячої творчості.

2.5. Підсумки роботи НТГ за рік підводяться на традиційному щорічному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт гімназистів.

2.6. Кращі роботи із кожної секції рекомендуються на ІІ етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

3. Організація діяльності товариства.

3.1. Роботою НТГ керує учнівська наукова рада із числа керівників секцій, яка переобирається один раз на рік.

3.2. Учнівська наукова рада керується науково-методичною радою гімназії та заступником директора з навчально-методичної роботи. За необхідності проводяться спільні засідання учнівської наукової ради та науково-методичної ради гімназії.

3.3. НТГ очолює президент, який обирається щорічно із числа керівників секцій прямим голосуванням.

3.4. Президент НТГ організовує:

 • планування  роботи  НТГ,  розробку циклограми організації науково-дослідницької роботи гімназистів;
 • проведення засідань Ради;
 • надання допомоги учням у виборі тем реферативних та дослідницьких робіт;
 • проведення консультацій для учнів щодо вибору літератури та методики проведення досліджень;
 • залучення до консультування учнів спеціалістів-професіоналів у конкретній галузі;
 • проведення додаткових занять з учнями для підготовки до тестових робіт з базових дисциплін;
 • надання методичної допомоги учням у написанні й оформленні робіт;
 • підготовку до участі в міських, обласних конкурсах наукових робіт.

3.5. Рада НТГ визначає загальногімназійні заходи для пропаганди досягнень науки.

3.6. При Раді НТГ створюється експертна комісія, яка робить висновки про творчий дослідницький потенціал кожного з гімназистів.

3.7. У НТГ працюють такі відділення:

 • літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство;
 • мовознавство;
 • філософія та суспільствознавство;
 • історія;
 • наука про Землю;
 • технічні науки;
 • комп’ютерні науки;
 • математика;
 • фізика і астрономія;
 • економіка;
 • хімія та біологія;
 • екологія та аграрні науки.

3.8. У кожному відділенні є науковий консультант із членів батьківського клубу «Науковець».

4.  Права і обов'язки членів НТГ.

4.1. Членом НТГ може бути кожен учень Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка, який має позитивні підсумкові та семестрові оцінки з профільних предметів та спеціального курсу "Основи наукових досліджень" і має на меті поширення арсеналу знань, розвиток пізнавальних інтересів та особистісних творчих здібностей, прагне до постійного самовдосконалення, захоплюється пошуком, прийняттям неординарних рішень.

4.2. Члени НТГ мають право:

 • займатися в одній із секцій яку він(а) сам(а) обере;
 • виступати з доповідями та повідомленнями на засіданнях секцій товариства, науково-практичних конференціях;
 • створювати тимчасові творчі колективи для вивчення та розробки окремих питань;
 • здійснювати дослідницьку роботу в кількох цікавих для них наукових напрямках, працювати в різних секціях;
 • вносити пропозиції щодо покращення роботи товариства до ради НТГ.

4.3.  Члени НТГ беруть активну участь у предметних олімпіадах різних рівнів, конкурсах, предметних тижнях, науково-практичних конференціях МАН.

4.4.  Члени НТГ зобов'язані:

 • постійно підвищувати свій теоретичний та творчий рівень знань за темою дослідження й у вибраній галузі знань;
 • скласти особистий творчий план науково-дослідницької роботи і дотримуватися його;
 • використовувати та описувати результати отриманих досліджень у підготовці статей для гімназійного щорічника "Животоки", фахових видань.

Результати конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт
за 1996-2020 рр.

Рік Кількість учнів, що захищали наукові роботи Призери ІІ (обласного етапу) конкурсу-захисту Учасники ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту Призери
ІІІ етапу
1996 50 15 5 3
1997 49 15 5 2
1998 67 15 5 4
1999 66 20 8 3
2000 62 20 6 4
Всього 294 85 29 16
2001 60 21 5 3
2002 84 20 5 3
2003 84 20 8 4
2004 62 15 7 5
2005 79 20 10 4
2006 95 16 6 4
2007 90 14 6 4
2008 92 14 8 4
2009 90 22 11 6
2010 85 7 7 3
Всього 821 196 73 40
2011 67 29 14 8
2012 81 31 15 7
2013 93 34 13 5
2014 69 15 8 3
2015 72 17 6 2
2016 72 19 7 5
2017 74 21 11 4
2018 83 25 11 4
2019 79 31 17 13
2020 66 24 не проводився
Всього 756 246 102 51
ВСЬОГО 1871 527 204 107