Правила конкурсного відбору

ПРАВИЛА

конкурсного відбору до Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка

1. Загальні положення

1.1.  Щорічно гімназія набирає на навчання у три п'ятих (перші гімназійні) класи 90 учнів.
1.2.  Зарахування до гімназії здійснюється на підставі заяв, поданих батьками до 31 травня включно.
1.3.  У разі, якщо кількість поданих на 31 травня заяв перевищує загальну кількість місць, проводиться конкурсний відбір.
1.4. У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання (наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 25.02.2022 № 51 "Про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої освіти на 2022-2023 навчальний рік").
1.5.  Правила конкурсного відбору розроблені відповідно до "Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти", затвердженого наказом МОН України від 16.04.2018 року № 367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти", на підставі Статуту гімназії, багаторічного досвіду проведення вступних випробувань і затверджені на спільному засіданні педагогічної ради та ради гімназії.

2. Організація конкурсу

2.1.  Правила конкурсного відбору учнів оголошують не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення проведення конкурсу розміщують у приміщенні закладу освіти та на сайті.
2.2.  Для проведення конкурсних випробувань адміністрація гімназії створює конкурсну комісію, склад якої затверджує наказом директор за погодженням з радою гімназії. До складу конкурсної комісії входить практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор або його заступник.
2.3.  З кожного предмета дирекцією створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії, її склад затверджує наказом директор гімназії.
2.4. Адміністрація гімназії встановила пільгові умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьків учасників бойових дій, а саме: при рівних результатах конкурсних випробувань при вступі перевага надається цим категоріям дітей.

3. Проведення конкурсу

3.1.  Вступні випробування проводять з української мови (диктант) та математики (письмово).
3.2.  Конкурсний відбір дітей проводиться конкурсною комісією у II тури: І – до 15 червня, II – після 15 червня.
3.3.  Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за тих самих умов, що й основне.
3.4.  Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів, контрольних завдань) для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам, визначеним державним стандартом початкової школи, розробляють методичні комісії (кафедри) вчителів, схвалює педагогічна рада, їх затверджує директор гімназії.
3.5.  Результати випробувань оголошують у день їх проведення. 
3.6.  Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надають право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.
3.7.  Учнів, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускають.
3.8.  Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, які проводять у різні дні.
3.9.  Конкурсні завдання зберігає директор навчального закладу в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробувань голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.
3.10.  Для проведення конкурсного випробування в письмовій формі вступникам видають папір зі штампом закладу освіти; передбачено, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.
3.11.  Тривалість написання вступниками письмових робіт становить 45 хв. кожна.
3.12.  Письмові роботи учасників конкурсу зберігають у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор гімназії.

4. Порядок зарахування

4.1.  Учнів, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховують до гімназії закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.
4.2.  Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згідні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися з апеляційною скаргою до управління освіти і науки Тернопільської міської ради протягом 2 робочих днів після оголошення результатів конкурсу.
4.3.  До гімназії подають такі документи:  свідоцтво досягнень, особову справу, копію свідоцтва про народження, медичні довідки.
4.4.  Учнів, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховують із навчального закладу.
4.5.  На звільнені місця може проводитися додатковий конкурсний відбір.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1.  Конкурс має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, публічності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.
5.2.  Керівник закладу освіти зобов’язаний забезпечити організацію та проведення конкурсу з дотриманням вимог "Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти".

 

Схвалено на спільному засіданні  педагогічної ради та ради гімназії і затверджені директором гімназії 11.05.2018 р.